DRUKUJ
2018-05-15

Taryfa-cennik

Informujemy, że na mocy art.9.ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.2180 – wejście w życie 12.12.2017 r.) obowiązująca taryfa zachowuje moc do dnia 11 czerwca 2018 roku.

Art. 9.1. Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Znowelizowane Prawo wodne wprowadziło z dniem 1 stycznia 2018 r. organ regulacyjny, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Drawsko Pomorskie obsługuje dyrekcja regionalna z siedzibą w Bydgoszczy. Do zadań organu regulacyjnego należy m.in. zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.